NL | FR

Actie!

De biodiversiteit is overal, en hoort ook thuis op jouw school. Of je school temidden van een groendomein of in het hartje van de stad ligt: er zijn altijd kleine acties die je, samen met je klas, kan ondernemen om de biodiversiteit uit te nodigen.

In het gedeelte 'Doe mee' van deze website kan je snuisteren door heel wat tips en ideeën die je kan toepassen op je school. Je vindt er ook links naar andere initiatieven rond de vergroening van schooldomeinen. En vergeet tenslotte niet je engagement voor de biodiversiteit kenbaar te maken aan de hele wereld! Laat het weten via onze engagementscampagne. Je kan nadien ook, samen met je klas, een leuke getuigenis en foto's of filmpjes van de activiteiten en het resultaat insturen.

 

 

 

Deze activiteiten kaderen vooral binnen de vakoverschrijdende eindtermen, maar kunnen ook een praktische kant bieden binnen vakgebonden eindtermen zoals bij het bestuderen van de relaties binnen een ecosysteem en het aantonen van het belang van duurzame ontwikkeling.


Vakoverschrijdende eindtermen

Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling

De leerlingen
1 participeren aan milieubeleid en -zorg op school;
2 herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid;
3 zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen;
4 zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren;
5 tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed;
6 voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur.

 

 

Vakgebonden eindtermen biologie

1 Algemene eindtermen

De leerlingen kunnen

B 2 aantonen dat verantwoord handelen van individu en maatschappij noodzakelijk zijn voor het milieu.
B 3 een kritisch oordeel formuleren over de wisselwerking tussen maatschappelijke ontwikkelingen en het milieu.
B 4 macroscopische en microscopische observaties en metingen uitvoeren in het kader van experimenteel biologisch onderzoek.
B 5 biologische samenhangen in schema's en andere ordeningsmiddelen weergeven.


2 Vakinhoudelijke eindtermen

2.2 Ecologie

Interacties tussen organismen en tussen organismen en hun omgeving

De leerlingen kunnen
B 18 op het terrein organismen gericht waarnemen, hun habitat beschrijven, eenvoudige voedselketens en een voedselweb opstellen.
B 19 bij waargenomen organismen overeenkomsten en verschillen beschrijven en deze organismen in een eenvoudige classificatie plaatsen.
B 20 voorbeelden geven van interacties tussen organismen en hun omgeving en van interacties tussen organismen onderling.

Ecosystemen
De leerlingen kunnen
B 21 het begrip ecosysteem op wetenschappelijk verantwoorde wijze omschrijven en met voorbeelden illustreren.
B 22 met voorbeelden illustreren dat micro-organismen uiteenlopende functies vervullen in de natuur.

Energiedoorstroming en materiekringloop
De leerlingen kunnen
B 23 een materiekringloop en de energiedoorstroming in een ecosysteem beschrijven.
B 24 de rol van producenten, consumenten en reducenten in een ecosysteem uitleggen.

Mens en milieu
De leerlingen kunnen
B 25 aan de hand van voorbeelden de wisselwerking tussen mens en milieu aantonen en verklaren.
B 26 het belang van 'duurzame ontwikkeling' aantonen.

 


Deel